EDUKACJA:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2012 – 2014)
Kierunek: Kognitywistyka (MGR) Specjalność:Komunikacyjno-społeczna
Praca dyplomowa: Zastosowanie modelu kognitywnego w dyskursie politycznym wybranych tekstów anglojęzycznych – analiza lingwistyczna.

Promotor: dr hab. Waldemar Skrzypczak

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (2009 – 2012)
Kierunek: Europeistyka; Specjalność: Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe.
Praca dyplomowa: Propaganda, public relations, public diplomacy – doświadczenia mocarstw w kreowaniu wizerunku.

Promotor: dr Joanna Szalacha-Jarmużek

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci, finansowanego z grantu NCN

w ramach konkursu Symfonia 1, nr umowy UMO-2013/08/W/HS6/0033.

Gry matematyczne jako metoda pokonywania deficytów poznawczych w dyskalkulii. finansowanego z grantu Uniwersytet Mlodych Wynalazców, nr umowy MniSW/2015/DIR/6/UMW

ZAINTERESOWANIA:

eye-tracking, językoznawstwo (gł. kognitywne), neuromarketing, bioetyka, prawo medyczne