Katedra Kognitywistyki

Wykładowcy

placeholder_circle.png

dr hab. prof. UMK Arkadiusz Gut
Kierownik Katedry Kognitywistyki

Profesor Filozofii i Doktor Psychologii. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta. Współpracuje z uniwersytetami w Europie, Chinach, USA, Publikuje m.in. Multilingua, Synthese; Theory and Psychology, Journal of Cognition and Culture. Prowadzi działalność społeczną https://www.letarte.org/


placeholder_circle.png

dr hab. prof. UMK Anita Pacholik-Żuromska

Habilitacja z Nauk Społecznych w dyscyplinie Nauki o Poznaniu i Komunikacji Społecznej, doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii, magister Filologii germańskiej, profesor UMK w Katedrze Kognitywistyki w Badań Informacji i Komunikacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Mind Group przy Frankfurt Institute for Advanced Studies we Frankfurcie nad Menem, Prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.


 placeholder_circle.png

prof. dr hab. Urszula Żegleń

Studia filozofii teor. (specjalizacja logiczno-matem.) KUL, Doktorat z filozofii ("Analiza semantyczna ontologii Romana Ingardena") pod kier prof. S Kamińskiego, KUL , Stopień dra hab. - filoz. logiki, Tytuł profesora nauk hum. - filozofia (filoz. umysłu). Współtwórczyni kognitywistyki na UMK, pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.


 tomasz_kruszewski_circle.png

dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski

W ostatnich latach rozszerzam analizy o badania dotyczące różnych usług zawodów (w tym usług edukacyjnych i informacyjnych) i ich roli w obliczu sztuczności inteligencja wdrażana na rynku pracy. Prowadzę wiele badań empirycznych, na przykład: weryfikowanie zjawiska Doliny Niesamowitości w ramach usług medycznych, edukacyjnych i komercyjnych.


placeholder_circle.png

dr Daniel Żuromski
Kierownik Kogni_LAB

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Obecnie specjalizuję się w konstytutywnej roli społeczno-kulturowej w formowaniu się ludzkiego umysłu i poznania. Z tej dziedziny przygotowuję rozprawę habilitacyjną: Umysł społeczny - Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych (2022). W zakresie zainteresowań: ewolucyjny (e. genetyczna i kulturowa) i ontogenetyczny rozwój poznania, umysłu, języka, moralności. Również wpływ interakcji społecznych, w tym i w środowisku wirtualnej rzeczywistości, na zachowania altruistyczne i prospołeczne. Ponadto wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju kompetencji społecznych (rozwój zdolności współpracy) oraz indywidualnych (rozwój zdolności radzenia sobie ze stresem).


kamil_bonna_circle.png

dr Kamil Bonna

Zajmuje się neuronauką obliczeniową próbując zrozumieć jak ludzki mózg uczy się w sytuacji nagród i kar. Do badań wykorzystuje funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI). Interesuje się modelami uczenia ze wzmocnieniem, konektomiką. Pasjonat programowania.


 anna_kaczmarczyk_circle.png

dr Anna Karczmarczyk
Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Informacji i Komunikacji

Absolwentka psychologii i filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą interdyscyplinarnego ujęcia samoświadomości oraz jej zaburzeń. Koncentruje się na poszukiwaniu związków między rozwojem samoświadomości, doświadczeniem ciała oraz wczesnymi relacjami społecznymi. Aktualnie zajmuje się badaniem roli stylów przywiązania w kształtowaniu cielesnej samoświadomości.


placeholder_circle.png

dr Tomasz Komendziński

Absolwent filozofii UAM w Poznaniu; doktorat na UMK. Fellow w International Communicology Institut, Washington USA. Od samego powstania w 2013 członek Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Współorganizator i współkoordynator cyklicznego seminarium Science Bridges. Członek grupy Wizualizacja Informacji oraz twórca i koordynator grupy interdyscyplinarnej InteRDoCTor (International Interdisciplinary Research for Disorders of Consciousness in Torun). Opiekun naukowy Toruńskiego Koła Kognitywistycznego.


 wlodzislaw_duch_circle.png

Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Kierownik Zespołu "Neuroinformatyka i sztuczna inteligencja"

Włodzisław Duch studia fizyki ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1977 roku (z błękitnym dyplomem), doktorat (wyróżniony nagrodą ministra) z chemii kwantowej obronił w 3 lata później. W latach 1980-82 prowadził badania na stażu podoktoranckim na University of Southern California (USC) w Los Angeles.


 michal_komorowski_circle.png

dr inż. Michał Komorowski

Specjalizuje się w zakresie neuroinformatyki i analizy sygnałów. Rozwija zainteresowania naukowe dotyczące zastosowania metod obliczeniowych w celu identyfikacji procesów poznawczych i odmiennych stanów świadomości. W 2022 roku obronił doktorat z Informatyki w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, zdobył tytuł inżyniera automatyki i magistra informatyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


 karolina_finc_circle.png

dr Karolina Finc
Liderka zespołu Phi Lab

Absolwentka kognitywistyki, doktor nauk ścisłych i przyrodniczych. Aktualnie adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, lider zespołu Phi Lab oraz członek Centrum Doskonałości “Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” (grupa Neuroinformatics & Artificial Intelligence). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania dynamiki i plastyczności sieci ludzkiego mózgu podczas procesów poznawczych i odmiennych stanów świadomości.


placeholder_circle.png

dr Paweł Gładziejewski
Opiekun praktyk studenckich

Magisterium i doktorat z filozofii na UMK. Po studiach pracował przez kilka lat w IFiS PAN realizując grant badawczy w ramach programu Fuga. Powrót do alma mater w 2017. Zajmuje się obszarem problemowym z pogranicza kognitywistyki i filozofii. Obecnie realizuje projekt badawczy dotyczący epistemologicznych konsekwencji Bayesowskich modeli percepcji.

 

 

dr Andrzej Zykubek 

 

Doktoranci

placeholder_circle.png

mgr Olgierd Borowiecki


jakub_janczura_circle.png

mgr Jakub Janczura

Magister kognitywistyki (KUL), aktualnie doktorant w Szkole Doktorskiej (UMK). Trener kompetencji miękkich. Organizator wielu konferencji naukowych. Członek zespołu badawczego PeCoLa. Jego zainteresowania badawcze to wpływ „Filozofii dla dzieci” na rozwój zdolności metapoznawczych. Interesuje się też teorią umysłu oraz wpływem mediów na człowieka.


placeholder_circle.png

mgr Robert Mirski

Zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi w badaniach nad ludzkim poznaniem społecznym oraz jego rozwojem. Interesują go fundamentalne problemy filozoficzne, takie jak ontologia umysłu i rzeczywistości społecznej, oraz ich znaczenie w badaniach empirycznych. Stypendysta programu START 2021 Fundacji Nauki Polskiej. W latach 2017-2020, prowadził badania nad różnicami kulturowymi w poznaniu społecznym w ramach grantu NCN PRELUDIUM. Absolwent anglistyki (KUL), tłumacz i nauczyciel języka angielskiego.


Katedra Kognitywistyki