Katedra Kognitywistyki

Daniel Żuromski

placeholder_circle.png

dr Daniel Żuromski
Kierownik Kogni_LAB

email: d.zuromski@umk.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Obecnie specjalizuję się w konstytutywnej roli społeczno-kulturowej w formowaniu się ludzkiego umysłu i poznania:

 • Żuromski, D. (2020), The Therapeutic vs. Constructive Approach to the Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Level of Explanation, “Logic and Logical Philosophy”, Volume 29, 615–645 doi.org/10.12775/LLP.2020.004
 • Żuromski, D. (2020) Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych, „Filozofia Nauki”, 28(2), 47-74.

Z tej dziedziny przygotowuję rozprawę habilitacyjną: Umysł społeczny - Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych (2022). W zakresie zainteresowań: ewolucyjny (e. genetyczna i kulturowa) i ontogenetyczny rozwój poznania, umysłu, języka, moralności.

Również wpływ interakcji społecznych, w tym i w środowisku wirtualnej rzeczywistości, na zachowania altruistyczne i prospołeczne:

 • Żuromski, D., Fedyniuk A., Marek E., (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. “Frontiers in Psychology”. 9:705.).

Ponadto wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju kompetencji społecznych (rozwój zdolności współpracy) oraz indywidualnych (rozwój zdolności radzenia sobie ze stresem):

 • Grant na projekt „Stabilo” w konkursie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Grant był realizowany we współpracy z Neurodio Sp. z o.o. Grantodawca: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi. Wartość projektu: 42 945 zł. Temat: “STABILO” – nowoczesne metody wspierania rozwoju kompetencji miękkich w zakresie radzenia sobie ze stresem"

Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą:

 • Stypendium JM Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową: Żuromski, D. (2020). The Therapeutic vs. Constructive Approach to the Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Levelof Explanation. “Logic and Logical Philosophy”, Volume 29 (2020), 615–645, DOI: 10.12775/LLP.2020.004. (Punktacja MNiSW: 100).
 • Stypendium JM Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową: Żuromski D., Fedyniuk A., Marek E.M., (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. “Frontiers in Psychology”. 9:705. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00705. (Punktacja MNiSW: 35, Impact Factor: 2.129).
 • Nagroda JM Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej: Zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2019 roku za osiągnięcia pracowni kognitywnej: KogniLab (kierownik pracowni).

Prowadzone zajęcia

 • Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych 2401-K-MF-MPWUZP, Wykład.
 • Poznanie społeczne w komunikacji z perspektywy interdyscyplinarnej 2405-M-PZWK-S1, Konwersatorium.
 • Psychologia ewolucyjna, 2401-K-S1-2-PE, Ćwiczenia.
 • Seminarium licencjackie II-zima (kognitywistyka III rok) 2401-K-S1-3Z-SEMLI3

Wybrane publikacje

 • https://torun-pl.academia.edu/Daniel%C5%BBuromski

 • https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Zuromski

 

Katedra Kognitywistyki