Praktyki studenckie

Wytyczne praktyk w placówkach psychologiczno-pedagogicznych dla studentów kierunku Kognitywistyka

Wytyczne praktyk [pobierz pdf]

Czas trwania: nie krócej niż trzy tygodnie
Ilość godzin: 60
Cel praktyk i zadania praktykanta:
  • Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania placówki oraz jej regulaminem
  • Zapoznanie się z kompetencjami, zadaniami i obowiązkami psychologa / pedagoga / terapeuty
  • Obserwacja pracy psychologa / pedagoga / terapeuty (Hospitacje)
  • Zdobycie praktycznych umiejętności aplikacji wiedzy teoretycznej nabytej w czasie studiów (zob. zał. nr 1. Kompetencje studenta kognitywistyki)
  • W miarę możliwości aktywna współpraca z psychologiem /pedagogiem/ terapeutą oraz aktywne uczestniczenie w pracy placówki
  • Sporządzenie sprawozdania z odbytych praktyk ze szczegółowym opisem zakresu problemowego i tematycznego praktyk
Dokumentacja praktyki:
  • dziennik praktyk (do zakupienia we własnym zakresie)
  • formularz oceny praktykanta
Zaliczenie praktyki:
  • Prowadzenie i złożenie dziennika praktyk
  • Złożenie formularza oceny praktykanta wypełnionego i podpisanego przez wyznaczonego przez instytucję (firmę) opiekuna praktyki
Opiekun praktyk: Dr hab. Barbara Grabowska
Instytut  Filozofii UMK
Wydział Humanistyczny

Fosa Staromiejska 1a
87-100  TORUŃ
Kontakt
pokój 310
telefon 056 611 36 70
e-mail: e-mail | strona www

Dodatkowe informacje: Poza ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi praktyki można odbywać w instytucjach kulturalnych i firmach po wcześniejszym skonsultowaniu ich z kierownikiem kierunku prof. dr hab. U. Żegleń.

Zał. nr 1. Kompetencje studenta kognitywistyki:

DZIEDZINA KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
Psychologia
Przedmioty: Wprowadzenie do psychologii poznawczej,   Psychologia ewolucyjna, Neuropsychologia
Student posiada kompetencje z zakresu psychologii procesów poznawczych.
Zapoznał się z koncepcjami teoretycznymi, i materiałem empirycznym (studiami przypadku, badaniami eksperymentalnymi).
Biologia
Przedmioty: Neurobiologia, Biologiczne podstawy zachowania, Wstęp do neurofizjologii człowieka
Student zdobył podstawową (praktyczną i teoretyczną) wiedzę z zakresu współczesnych badań neurobiologicznych.
Filozofia
Przedmioty: Wstęp do filozofii, Filozofia umysłu, Teoria poznania
Student zdobył podstawową  wiedzę z zakresu z filozofii, dotyczącą szczególnie problematyki kognitywistycznej (umysł, poznanie, świadomość).
Informatyka
Przedmioty: Wstęp do informatyki, Wstęp do przetwarzania danych, Programowanie, Statystyczna analiza danych, Interaktywne media cyfrowe I
Student ma kompetencje zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki stosowanej. Zapoznał się z koncepcjami teoretycznymi, jak i praktycznymi umiejętnościami z modelowania procesów poznawczych i wykorzystywania technik informatycznych do ich badania. Wykształcenie umiejętności umożliwi spojrzenie na procesy poznawcze jako problem wieloaspektowy.
Podstawy kognitywistyki
Przedmioty: Wstęp do kognitywistyki, Logiczne podstawy kognitywistyki, Matematyczne podstawy kognitywistyki
Student nabył umiejętność ujmowania problemów poznawczych jako problemy interdyscyplinarnych widząc zarówno ich konsekwencje jak i wyróżniając próby ich
rozwiązywania w obszarze poszczególnych dyscyplin tworzących kognitywistykę.
Neuronauka
Przedmioty: Neuronauka I i II, Świadomość i jej korelaty neuronalne
Student zna podstawowe techniki badawcze aktualnie stosowane w neuronauce poznawczej, takich jak metody
neuroobrazowania czynnościowego, metody stymulacyjne (TMS) oraz elektro- i magneto fizjologiczne. Wie, jakie jest zastosowanie  tych  metod w rozwiązywaniu problemów badawczych w psychologii i sposobach
wnioskowania w oparciu o wyniki uzyskiwane za ich pomocą.
Metody kognitywistyki
Przedmioty: Metody neurokognitywistyki I i II, Zastosowanie analiz EEG i potencjałów wywołanych w neuronauce, Metody badania funkcji poznawczych
Student zna podstawowe fizyczne technikiobrazowania oraz ich zastosowanie wnaukach biomedycznych (tomografia rezonansu magnetycznego, tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna i tomografia emisyjnapojedynczego fotonu) oraz techniki elektrofizjologiczne wykorzystywane w badaniach neurofizjologicznych mózgu (elektroence falografia i magnetoencefalografia).
Poznał zastosowania tych technik do badania wybranych problemów dotyczących zależności miedzy strukturą i funkcją mózgu.
Zastosowania kognitywistyki
Przedmioty: Neurorehabilitacja, Genetyka kognitywna, Projektowanie środowisk wirtualnych, Interaktywne media cyfrowe II
Student zdobył podstawową wiedzę na temat procesu diagnozy neuropsychologicznej oraz procesu rehabilitacji neuropsychologicznej, a zwłaszcza zasad rehabilitacji w odniesieniu do terapii zaburzeń świadomości, zaburzeń orientacji, zaburzeń percepcji, zaburzeń uwagi i pamięci, zaburzeń emocji oraz zaburzeń funkcji wykonawczych. Potrafi wskazać zakres stosowalności wiedzy imetod kognitywistyki. Zdobył wiedzę z zakresu genetyki molekularnej funkcji poznawczych. Zna podstawy genetyki i jej problematykę (rola genów w sprawności procesów poznawczych, a także w powstawaniu dysfunkcji poznawczych w chorobach psychicznych i neurologicznych. Ewolucyjne znaczenie wybranych genów i funkcji poznawczych. Dane na temat roli genów związanych z układami neuroprzekaźnikowymi mózgu, metody badań genetycznych – metoda przeszukiwania genomu (genome scane) oraz metoda genów kandydującch (candidate gene). Rola dysfunkcji poznawczych jako markerów endofenotypowych w chorobach psychicznych, relacje genom-środowisko, etc.