Kogni_LAB

Kogni_LAB jest projektem przestrzeni badawczej wykorzystującej najnowocześniejsze technologie w interdyscyplinarnych projektach angażujących przedstawicieli dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki. Dwa głównie kierunki to „Neurobiologia dla kognitywistyki” (wykorzystywanie nowoczesnych metod pomiaru i obrazowania aktywności poznawczej człowieka do tworzenia modeli i wzorców interakcji podmiot-środowisko) oraz „Informatyka dla kognitywistyki” (projektowanie środowisk wirtualnych, wizualizacja danych, tworzenie aplikacji mobilnych, zastosowanie rzeczywistości wirtualnej).

Kogni_LAB to jednostka tworząca własne, oryginalne projekty, jak np. już opracowywana we współpracy z informatykami aplikacja mobilna Geert i współuczestnicząca w projektach zewnętrznych, jak projekt Gen-Y-City w ramach szerszego projektu Urbact, prowadzonego przez Urząd Miasta Torunia.

Celem działania Kogni_Lab jest stworzenie na Wydziale odpowiednio wyposażonej przestrzeni badawczej, pozwalającej na udział w projektach nie tylko młodych naukowców, ale również studentów kognitywistyki, którzy w ten sposób mogą realizować swoje pierwsze projekty. Lab ma charakter inkubatora idei oraz tworzenia i realizowania w całości lub w kooperacji z innymi jednostkami innowacyjnych projektów naukowo-gospodarczych łączących biznes i naukę.