Studia filozoficzne

Katolicki Uniwersytet Lubelski 1974

(Kierunek: Filozofia teoretyczna)

Doktorat

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Rozprawa pt. „Analiza semantyczna ontologii Romana Ingardena”, (promotor – prof. dr hab. S. Kamiński, recenzenci: prof. dr. hab. L. Borkowski, KUL, prof. dr hab. Guido Küng, Université de Fribourg/Szwajcaria) 1980

Habilitacja

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dziedzina: filozofia logiki. Rozprawa Modalność w logice i w filozofii. Podstawy ontyczne [Modality in Logic and in Philosophy. The Ontic Foundations], Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1990, ss. 404 (recenzenci: prof. dr hab. L. Borkowski, KUL, prof. dr hab. L. Koj, UMCS, prof. dr hab. J. Perzanowski UJ/UMK).

Wybrane publikacje

Książki:

1.Modalność w logice i w filozofii. Podstawy ontyczne [ Modality in Logic and in Philosophy. The Ontic Foundations], Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, UW 1990

2.Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury [Introduction into Theoretic Semiotics and Semiotics of Culture], Toruń, UMK 2000

3.Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu [Philosophy of Mind. The Debate with the Naturalistic Conceptions of Mind], Toruń, A. Marszałek 2003

Redakcja:

4.Philosophy of Mind in the Lvov-Warsaw School, Axiomathes, Vol. VI (1994) No.1

5.Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie języku i umyśle [Discussions with Donald Davidson about Truth, Meaning and Mind], Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL1996

6.Donald Davidson. Truth, Meaning and Knowledge, London/New York, Routledge.1999,

7.Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama [Pragmatism and Hilary Putnam’s Philosophy], Toruń, UMK 2001

8. wspólnie z Jamesem Conantem, Hilary Putnam. Pragmatism and Realism, London/New York, Routledge 2002

9. Teoria znaczenia Michaela Dummetta i jej konsekwencje metafizyczne [Michael Dummett’s Theory of Meaning and its Metaphysical Consequences], seria: Rozprawy z Filozofii Współczesnej, Toruń, DomWyd. Duet 2006

Rozdziały

 1. Sur l’applicabilite de la logique a la philosophie dans le programme de l’ecole de Lvov-Varsovie, w: La Philosophie en Pologne, red. R. Poiuvet, F. Rebuschi, Paris, J. Vrin 2006, s. 23-37
 2. Kognitywistyka – czy nowa szata dla starych problemów epistemologicznych?, w: Epistemologia współcześnie, red. M. Hetmański, Kraków, Universitas 2007, s. 271-303 [publ. artykułu również w wersji ang. pt. Epistemology and cognitive science. Old wine in a new bottle, w: “Dialogue and Universalism”, vol. 18 (2008), special issue: From Old Dilemmas to New Perspectives]
 3. A note of Henryk Mehlberg on Henryk Mehlberg’s contribution to the debate on the mind-body problem, w: The Golden Age of Polish Philosophy. Kazimierz Twardowksi’s Philosophical Legacy, red. S. Lapointe, J. Woleński, M. Marion, V. MIskiewicz, Dordecht, Springer 2009, . 173-180
 4.  Religious beliefs in the face of rationalism, w: The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology, eds. D. Łukasiewicz, R. Pouivet, Frankfurt-Paris, Ontos Verlag 2012, s. 115-126 (recenzja w: Notre Dame Review Journal)
 5. Treści i reprezentacje umysłowe, w: Przewodnik po filozofii umysłu,. red. R. Poczobut. M. Miłkowski, Kraków, WAM 2012, s. 213-252
 6. Epistemologia a kognitywistyka, w: Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Kraków, WAM 2013, s. 457-494
 7. Znaczenie filozofii dla kognitywistyki, w: Przewodnik po kognitywistyce, red. J. Bremer, Kraków, WAM 2016, 39-38
 8. Doniosłość jako kryterium wartościowania w metodologii nauk humanistycznych. (Rozważania prowadzone z odniesieniem do koncepcji Tadeusza Czeżowskiego), w:  Myśli o języku, nauce i wartościach. Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, seria druga, red.  A. Brożek,  A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk, Warszawa, Wyd. Naukowe Semper 2016, s. 521-547
 9. Between contingency and necessity of human action. Are we free in our choices? w: Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, ed. J. Kaczmarek, R. Kleszcz, Łódź, Łódź University 2016, s. 169-180
 10. On existential dependence and independence in the world of thoughts and states of affairs (with reference to Eugenia Ginsberg Blaustein’s and Roman Ingarden’s analyses), w: The Lvov-Warsaw School: Past and Present [zapowiedź publikacji na początku 2018]

Artykuły

 1. .Analiza semantyczna relacji występujących w ontologii Romana Ingardena, ” Studia Semiotyczne” XIII (1983), s. 35-47 [nowa redakcja ang. Semantic Analysis of Roman’s Ingarden’s Ontology, tłum. M. Tomaszewska, „Studia Semiotyczne” – English Supplement, XIII 2015 (1983), s. 35-47]
 2. Problematyka ontologiczna logik nieklasycznych, “Studia Semiotyczne”, XVI/XVII (1990), s. 217-249 [nowa redakcja ang. Ontological issues in non-classical logic, tłum. W. Wciórka, „Studia Semiotyczne” – English Supplement XVI-XVII 2015 (1990), s. 77- 118
 3. System poznawczy jako system reprezentacyjny, „Filozofia Nauki”, XIII (2005), s. 37-57
 4. From representation and identification to misrepresentation and misidentification, „Protosociology”. Special issue: Compositionality, Concepts, Representation, Frankfurt a. Main, nr 1 (2006), s. 95-115
 5. Naukoznawstwo w perspektywie filozofii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 3 (2006), s. 349-36
 6. Perceptual identification – representational or not? In search of the cognitive basis for perceptual identification, „Polish Journal of Philosophy”, t. II (2008), nr. 1, s. 117-13
 7. O naturze, rodzajach i sposobie istnienia reprezentacji, „Analiza i Egzystencja”, tom specjalny z filozofii umysłu, t. 11 (2010) , s. 155-18
 8. O ethosie badacza w świetle wyzwań współczesnej nauki. Śladami polskich naukoznawców, „Zagadnienia Naukoznawstwa” z. 1 (2016), s. 45-62
 9. Potrzeba i perspektywy badań naukoznawczych w świetle rozwoju nauki i technologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa” z. 2 (2017), s. 157-184

Działalność

 • Przewodnicząca Rady Redakcji “Zagadnień Naukoznawstwa” (wyd. Komitet Naukoznawstwa PAN)
 • Członek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN (wybór na kadencję 2015-2018, poprzednio do 2014 w dwu kadencjach przewodnicząca)
 • Członek Polskiego Towarzystawa Kognitywistycznego (współzałożycielka i pierwsza prezes)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (oddział w Toruniu)
 • Członek Rad Redakcyjnych następujących czasopism: “Analiza i Egzystencja”, “Logos I Ethos”, “Polish Journal of Philosophy”, “Ruch Filozoficzny”  oraz serii: “Umysł. Prace z filozofii i kognitywistyki”, “Rozprawy z filozofii współczesnej” (redaktor serii) .
 • Członek uniwersyteckiej Komisji oceniającej (2008 – 2012)
 • Członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL (na Wydziale Filozoficznym)

O CHARAKTERZE EKSPERCKIM

 O zasięgu krajowym

2009 – Członek zespołu integracyjno-eksperckiego nauk humanistycznych PAN powołanego przez Przewodniczącego I Wydziału  PAN. Rezultat – ekspertyza (przygotowana wspólnie z P. Kawalcem) opublikowana w: Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, red. M. Grabianowski, Warszawa: PAN 2010.

2010 – Udział na zaproszenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w pracach grupy  ekspertów do opracowania standardów dla kierunku Kognitywistyka w UAM (2010-2011). Rezultat – opracowanie standardów dla 5-letniego kierunku studiów Kognitywistyki w UAM.

Na liście MNiSW – eskpert w dziedzinie filozofia nauki

O zasięgu międzynarodowym

2012 – Wybór na członka (recenzenta) w międzynarodowej Komisji powołanej przez francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań w edycji konkursu w 2012 r. dotyczącego wyboru członków seniorów na 5-letnią realizację badań w ramach L’Institut Universitaire de France (dziedzina: nauki humanistyczne i społeczne. Informacja w: Bulletin Officiel N. 11 du 15 mars 2012, Ministere de L’Ensignement Supériere et de la Recherche.      2014 – Wybór przez Czeską Akademie Nauk na członka komisji ds. tytułu doctor scientarum (dziedzina – filozofia), kadencja 2014-2017.

2015 – Wybór na członka Komisji ewaluacyjnej powołanej przez Prezydium Czeskiej Akademii Nauk do oceny działalności badawczej (za okres 2010-2014) jednostek Czeskiej Akademii Nauk (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych), 2015-2016.

Zainteresowania naukowe

Prace naukowe prowadzone są w Zakładzie w nurcie filozofii analitycznej (w powiązaniu także z innymi współczesnymi nurtami, szczeg. z pragmatyzmem i fenomenologią) w szerokiej współpracy interdyscyplinarnej kognitywistyki. Wyrazem tej współpracy był m.in. realizowany w latach 2008 – 2011 w ramach grantu MNiSW projekt z Rutgers University  pt. Argumentacja jako proces poznawczy (główni wykonawcy ze strony UMK: prof. W. Duch, Katedra Informatyki Stosowanej, prof. U. Żegleń (Zakład KiE),  prof. J. Malinowski (Katedra Logiki).

Własne zainteresowania naukowe dotyczą dość szerokiego obszaru badań w następujących dziedzinach:

 1. filozofii umysłu i espistemologii, obydwu rozwijanych w kontekście kognitywistyki  (szczeg. zagadnienia reprezentacji mentalnych i treści stanów umysłowych, świadomości, tożsamości osobowej);
 2. filozofii nauki i metodologii nauk (m.in. z odniesieniami do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej), jak i badań interdyscyplinarnych naukoznawstwa;
 3. aksjologii nauki i zagadnienia ethosu naukowego

Kształcenie kadry

Promotor 8 obronionych rozpraw doktorskich i aktualnie opiekun 3 doktorantów.

Tutor w programie Artes Liberales, wcześniej opiekun w programie Most i MISH.

Staże

Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia

Uniwersytet i Centrum Badań Filozofii Austriackiej w Grazu (Austria) oraz Uniwersytet w Wiedniu

Uniwersytet Katolicki w Nijmegen, Holandia

Uniwersytet w Salzburgu

Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria

USA. Rutgers University, NJ, Centre for the Cognitive Science. Realizacja projektu badawczego pt. Argumentation as a Cognitive Process (2008-2011 grant MNiSW). Krótki 10-dniowy pobyt badawczo-konsultacyjny w ramach współpracy polsko-amerykańskiej między UMK a Rutgers University.

Wykłady gościnne

Uniwersytet w Konstancji (Niemcy)

Centrum Filozofii Austriackiej, Graz

Uniwersytet w Trydencie i Centro Studi per la Filosofia Mitteleuropea

Uniwersytet w Grazu

Uniwersytet w Nancy

Uniwersytet w Konstancji,  (pobyt tygodniowy w 2000 r. jako wykładowca w ramach programu Erasmus)

Uniwersytet w Nancy, Laboratoire de Philosophie et d’Histoire des Sciences (CNRS), 2003

CNRS, Ecole Normale Superiere, Paryż 2004